Studentsaker

Mistenkt for fusk

Ikke så rent sjelden blir studenter/elever ved universitet og høyskoler:

*mistenkt for fusk?
*mistenkt for plagiat?

Hvis det skjer med deg har du behov for juridisk bistand og institusjonen skal betale kostnadene til advokat hvis det er tale om å utestenge deg fra studiene. Dette følger av universitetsloven.

Jeg har de siste 10 årene bistått et 50-talls studenter som har vært mistenkt for fusk eller plagiat og hvor det har vært på tale å utestenge studenten fra studiet.

Nektet doktorgrad

Jeg har også bistått hvor studieinstitusjonen har forsøkt å nekte vedkommende å fullføre en doktorgrad.

Andre skoleforhold
Jeg kan også bistå ved andre saker som:
*klage over manglende psykososialt miljø
*at du ikke har fått den karakteren du mener du skulle hatt
*manglende tilpasning av studiesituasjonen
*nektet studieplass pga. problemer med politiattest hvor det er påkrevd.

Dette er forhold som kan påklages i henhold til de klageregler som gjelder.

I tillegg til universitetsloven kan forvaltningsloven og opplæringsloven komme til anvendelse, avhengig av hva saken gjelder.

Kostnader

Som nevnt skal undervisningsinstitusjonen dekke kostnadene til advokat hvis det er tale om utestengning.
Forvaltningsloven har regler om dekning av utgifter dersom du får medhold i din klage.
Videre kan du har rett til rettshjelp i henhold til hjemforsikringen hvor forsikringsselskapet dekker inntil kr. 100 000,-, men hvor du må betale en egenandel slik dette er fastsatt i forsikringsavtalen.