Mine priser og betingelser for advokatoppdrag

Kontakt med klienter

Jeg legger vekt på å ha en god kontakt med mine klinter, klientene holdes kontinuerlig oppdatert om utviklingen i sakene, bl.a. ved at de får oversendt kopi av all korrespondanse, enten pr. post eller e-post.
Klientene får også forelagt utkast til brev og skriv til domstolene før dette blir sendt slik at de kan komme med synspunkter og gi korrektiver i forhold til det som blir skrevet.

Mine priser

Regningene blir i hovedsak basert på hvor mye tid som benyttes på saken, men også hvor vanskelig den er, hvilke resultater som er oppnådd, de verdier og interesser saken gjelder, og eventuelt om det er spesielle problemer forbundet med saken.

Den timesats som benyttes vil avhenge av sakens karakter og vanskelighetsgrad.  Med utgangspunktet fra kr. 1.700,- oppover. I tillegg kommer merverdiavgift som for tiden er 25 %. I visse tilfelle kan det avhengig av sakens karakter og forholdene ellers avtales en lavere timesats.

I visse tilfeller kan saken være slik at den omfattes av den offentlige ordningen om fri rettshjelp. Dette forutsetter at sakstypen ligger innenfor det som dekkes av ordningen. Det er også knyttet begrensninger til klientens inntekts- og formuesforhold. Pr. i dag er inntektsgrensen kr. 246.000,- for enslige og kr. 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen er kr. 100.000,-. Nærmere betingelser se forskrift til lov om fri rettshjelp eller rettshjelp her på hjemmesiden.

I visse tilfelle kan den tvist man har omfattes av en rettshjelpsforsikring, i så tilfelle vil forsikringsselskapet betale utgiftene til advokat etter de vilkår som følger av forsikringsavtalen.

Både når det gjelder fri rettshjelp fra det offentlig og rettshjelpsforsikring vil klienten vanligvis måtte betale en egenandel.

Tidspunkt for fakturering

I saker som viser seg å bli av noe omfang eller trekker ut i tid vil det normalt bli fakturert en gang pr. måned. Dette har den fordel at klientene kan følge med på hva saken koster i forhold til det arbeid som utføres. Betalingsfristen settes normalt til 10 dager.

Forskuddsbetaling

I en del tilfelle ber jeg om at klienten innbetaler et forskudd. Beløpets størrelse kan variere, men vil ligge fra kr. 7.500,- og oppover. Beløpet settes på min klientkonto og vil bli avregnet sammen med faktura som avslutter oppdraget.

Avbryte oppdraget før sluttføring.

Rent unntaksvis hender det at en klient ønsker å avslutte oppdraget selv om saken ikke har kommet til sin avslutning. Dette kan klienten gjøre fritt og når som helst mot å betale påløpte salærer og utlegg som jeg har forskuttert. Jeg har rett til å avbryte ett oppdrag i henhold de regler som gjelder for advokater.