Oppdragsvilkår

1. Oppdraget

I forbindelse med oppdraget kan det påløpe utgifter til rettsvitner, sakkyndige eller annen fagkyndig bistand som De vil være ansvarlig for. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.
Dersom De etter å ha gjennomgått denne oppdragsbekreftelsen finner at De ønsker å trekke tilbake oppdraget, for eksempel fordi det blir for dyrt, må De gi umiddelbar beskjed til meg om det.

2. Oppdragets varighet

Det er vanskelig å si noe om oppdragets varighet da dette er avhengig av hvilke opplysninger som kommer frem under arbeidet med saken/motpartens forhold. Jeg vil holde Dem løpende informert om sakens fremdrift. Når det er grunnlag for det vil jeg opplyse om hva som kan antas som avslutningstidspunkt.

3. Kommunikasjon

Valg av kommunikasjonsmåte beror på en avveining hvor bl.a. behov for rask kommunikasjon og effektivitet, må holdes opp mot krav om sikker kommunikasjon. I det tilfelle vi har fått oppgitt e-post adresse av klient, er en enig om at kommunikasjon, skal kunne skje på denne måte både med klient og motpart, uten at det er nødvendig at det skjer noe form for kryptering. I tilfelle De ikke ønsker kommunikasjon via e-post, må De straks gi melding om dette.

Vi har imidlertid ingen innvirkning på motpartens responstid, men vil følge opp og purre på dette etter vanlige rutiner.

Hvis saken bringes inn for retten, vil det variere hvor lang tid det tar fra stevning til hovedforhandling blir berammet i første instans, selv om hovedforhandling normalt skal berammes innen 6 måneder fra retten mottok stevningen i saken.

4. Beregning av salær og rettshjelpsdekning

4.1  Salær
Vi fakturerer i utgangspunktet vårt arbeid pr. time basert på timesatser som varierer noe ut i fra saksfelt, oppdragets vanskelighetsgrad og kompleksitet, sakens omfang, samt oppnådd resultat.
Oppdraget anses normalt å løpe etter vår første kontakt, og beregning av salær vil bli foretatt fra dette tidspunkt. Som utgangspunkt beregnes en timepris fra kr. 1200,- til kr. 1600,-. Alle priser er eksklusive merverdiavgift med 25 %.

Hvor stort salæret faktisk blir avhenger av hvor mye arbeid jeg må legge i saken, direkte kostnader knyttet til oppdraget, forhandlinger og eventuell behandling i domstolene.

Vi gjør oppmerksom på at tidsforbruket ikke bare innebærer samtaler vi har med Dem, men også utarbeidelse av brev, undersøkelser knyttet til saken, diskusjoner med motpart samt andre måter vi må innhente opplysninger på. Det vil derfor være en fordel for Dem om all tilgjengelig skriftlig og muntlig informasjon De er i besittelse av vedrørende saken gjøres tilgjengelig for oss tidligst mulig.

Hvis De ønsker at undersøkelser av meg gjøres i begrenset grad må De gi beskjed om det. En telefonsamtale, inkludert notatarbeid mv, vil normalt bli fakturert med 15 min.
I tillegg til salær kommer direkte kostnader knyttet til oppdraget, slik som reiseutgifter og andre utlegg forbundet med utførelsen av oppdraget, kostnader til større kopieringsarbeider og utsendelser (særlig store portokostnader m.v.), samt eventuelle retts- og/eller tinglysingsgebyrer, bruk av ekstern fagkyndig bistand og lignende.
Det påløper MVA også på slike kostnader.

4.2 Fakturering
Jeg fører timer over alt arbeid som blir utført og dette blir fakturert sammen med eventuelle utlegg. Mine fakturaer vil ha en betalingsfrist på 10 dager. Dersom det foreligger mislighold fra Deres side vil det påløpe morarenter og vårt arbeide vil opphøre inntil mellomværende er gjort opp. For oppdrag som strekker seg over noe tid kan det være aktuelt med delfakturaer under veis. I alle fall vil fakturering/sluttfakturering skje ved oppdragets avslutning.
Eventuell protest knyttet til fakturaens størrelse må meldes oss innen forfallstidspunkt.

4.3 Forskudd/motregning i klientmidler
Klienter kan bli anmodet om å innbetale forskudd på honorar til min klientkonto 1654.07.09517. Beløpet vil bli stående på klientkonto inntil jeg fakturerer Dem og jeg vil da avregne salæret i forhold til det innbetalte beløp.
Jeg gjør oppmerksom på at mitt honorar kan motregnes mot innestående på klientkonto.
Dette gjelder ethvert innestående, også midler som er innbetalt av andre, f eks. motparten, om ikke annet er avtalt, uansett om innbetalingen gjelder denne saken eller andre saker jeg bistår Dem i.

4.4 Rettshjelpsforsikring
Jeg gjør oppmerksom på at deler av salæret i en del saker kan dekkes via Deres hjem-/innbo- eller annen forsikring.
Dersom tvisten omfattes av forsikringen vil forsikringsselskapet dekke salæromkostninger og utlegg med fradrag av en egendel som De må betale. Vanlig egenandel er kr. 4.000,- pluss 20 % av omkostninger ut over dette. De fleste rettshjelpsforsikringer har en øvre grense p.t. kr. 80-100.000,-. Er det flere saker betales det egenandel ved hver sak.
Frist for å melde krav under rettshjelpsforsikringen er 1 år fra tvist med motparten oppsto (jfr. forsikringsavtaleloven § 8-5).
De bes allerede nå gi meg tilbakemelding med navnet på forsikringsselskapet og polisenummeret, dersom De mener å ha en forsikring som kan benyttes, slik at dette kan undersøkes.
Saker som gjelder forvaltningsvedtak, familiesaker og tvister med utspring i arbeidsforhold dekkes ikke av slike forsikringsordninger.
Forsikringsdekning forutsetter for øvrig bl.a. at forsikringen var tegnet før tvisten oppsto.
Dersom forsikringsselskapet har satt begrensing på timesatsene som dekkes, må De dekke differansen i forhold til de satser vi benytter. Tilsvarende må De dekke vårt mellomværende hvis forsikringsselskapet av en eller annen grunn bare dekker deler av vårt honorar, eller honoraret overstiger det beløp forsikringsselskapet dekker etter forsikringsavtalen.
Det er også mulig at man kan ha rettshjelpdekning via medlemskap i organisasjoner. Dette må De selv undersøke, eller gi oss beskjed om De ønsker at vi skal undersøke det for Dem.
Idømte saksomkostninger dekkes ikke under slik rettshjelpsforsikring.

4.5 Fri rettshjelp
Enkelte klienter vil ha krav på fri rettshjelp, dvs at staten betaler advokatkostnadene. Hovedvilkåret for fri rettshjelp er at bruttoinntekten er under ca. kr 230.000,-. I tillegg kan De ikke ha netto formue som overstiger kr 100.000,-. Det er i visse tilfeller mulig å søke om dispensasjon fra inntekts- og formuesgrensen. De økonomiske grenser justeres fra tid til annen av det offentlige.
Fri rettshjelp ytes kun i visse typer saker. Hvilke dette er vil De få en nærmere orientering om dersom det blir aktuelt å søke fri rettshjelp.
Det er dessuten slik at det kan være begrensninger med hensyn til hvor mange timer som dekkes av det offentlige.
I tilfelle De mener å kunne ha krav på fri rettshjelp må dette tas opp straks, slik at det eventuelt kan sendes inn søknad til fylkesmannen/domstolen.

5. Sakens utfall / saksomkostninger / rettsgebyr

Selv om jeg har angitt min oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at jeg har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.
Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.
Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevd/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

6. Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. De har også anledning til å klage hvis De er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.
Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.
Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Østfold og Follo krets som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.
Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på
Advokatforeningens hjemmeside: www.jus.no under Råd og rettshjelp.

7. Advokatens ansvar m.m

Jeg har i utgangspunktet ikke noe erstatningsansvar for sakens rettslige eller forhandlingsmessige sluttresultat. De juridiske råd som gis er basert på de dokumenter og opplysninger jeg får fra Dem, eventuelt fra personer De ber oss ta kontakt med eller de jeg anser det nødvendig å ta kontakt med. Jeg vil ikke være ansvarlig for faktiske feil i disse opplysninger som måtte ha betydning for sakens resultat.
Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

8. Taushetsplikt og dens begrensning

Advokater har som en hovedregel taushetsplikt om opplysninger vi mottar fra og om klient. Det betyr at vi ikke kan gi disse opplysningene videre til andre.
Det legges imidlertid til grunn at vi fritas for taushetsplikten ved eventuell bruk av ekstern bistand, ved søknad om fri rettshjelp eller dekning under rettshjelpsforsikring eller andre nødvendige henvendelser til en tredjepart.
Lov om hvitvasking, som trådte i kraft 01.01.2004, har medført at hovedregelen om taushetsplikt ikke lenger gjelder fullt ut. Advokater har nå fått pålegg om å rapportere til Økokrim dersom det oppstår mistanke om at klienten disponerer midler som har utspring i eller tilknytning til en straffbar handling.